İngilizce

Eğirdir Lake: it takes place in either the borders of Isparta province and Lakes region, and it is one of the most important lakes of both. It is 4th biggest lake of Türkiye with 517 kilometre square surface area. Lake separated to two sections. Little one that placed at north side section called as Hoyran Lake, the section placed at south called Eğirdir Lake. Each two sections connected with Hoyran throat. Kovada Lake and National Park: is at the 30 kilometre south from Eğirdir county. Natural vision of lake is very beautiful. Lake Environment surrounded with very rich plant cover. Wild ducks and other game animals lives. Because of these properties, the council of minister’s order declared lake and surroundings to National Park at the year of 1970. CAVES Isparta Caves Zindan Cave Location: Isparta, Aksu District The cave is located inside the Aksu Creek Valley which is 2 km. northeast of Aksu district. The road following the creek bank and leading to the plateaus above passes in front of the Zindan Cave. Reaching to the cave via this road by bus and other sorts of vehicles is possible. Properties: The Lakes Region in which the Zindan Cave is located is one of the most dense karstic areas of Turkey. The total length of the cave is 760 meters and is horizontal and semi active. The cave is known and used from the Roman period. İnönü Cave Location: Isparta, Eğirdir District The cave is located at the northern skirts of İnönü Hill which is 1.5 km south of Sarıidris village. Reaching to the cave from the village is possible via tractor. Properties: The cave is 227 meters long and is horizontal and dry. In precipitant seasons, some small lakes are formed inside some branches of the cave. The cave is generally dry. The temperature inside the cave is 16ºC. The atmosphere moisture is 82 percent. İnönü Cave has developed among the cracks in various directions inside the Jura – Creates aged limestone which are sitting on the İnönü Hill as a skullcap. Under this limestone layer, dolomite and locally Marian layers of Trias age. The cave could not developed deeper because of these non – karstic layers. İnönü Cave had been developed in horizontal direction and as narrow galleries from the entrance. There is only a wide saloon at the entrance section. Here, there is a thick ground layer and inside this layer there are numerous skeleton parts. Therefore, it is understood that this section of the cave is either accommodated or used as a burial ground. Most of the galleries are empty, but there are numerous damlataş formations in some branches. The cave is known by the local folk for a long period and a lot of skeleton pieces were discovered at an area close to the cave entrance. No investigations on this fact had been executed. Kuz Cave Location: Isparta, Sütcüler District Kuz Cave is located at the steep side of the Köprüçay canyon, near Asar Hill which is to the southwest of Kesme Borough. Reaching to the edge of the canyon from the borough in 15 – 20 minutes by tractor or any other land cruiser is possible. When this road is arranged, this period would be much shorter. However, in order to reach the cave which is at the middle of the 700-750 m. deep canyon is possible by foot and takes about half an hour. This downward walk is hard and dangerous. Properties: The total length is 224 meters and the deepest point in respect to the entrance is at 17.5 meters. The cave has hot and semi dry atmosphere. There is a significant air circulation at the narrow passages and side branch connections. The width of the cave alters between 2-16 m and the height of the ceiling alters between 1-20 meters. The middle and final sections of the cave is covered with beautiful various shapes of damlataş (stalagmite, stalactite, pillar, wall and cover damlataş, damlataş pools,… etc..) To the end of the main gallery, a thick sand and pebble deposit could be encountered. These parts of the cave are the deepest sections. The ending point of the side branch separated from these deposits is + 10 meters above the entrance. Kuz cave is 250-300 meters above the river bed and is a fossil cave which is hydrological suspended (vadoz belt).Because of this fact, except from the dripping or leaking water in precipitant seasons, it is completely dry. These waters form small ponds at the end of the main gallery. Ayıini Cave Location: Isparta, Yalvaç District. Ayıini cave is located at 15 km northeast of Yalvaç and is at the southern skirts of Sultan Mountains above the Nazilli creek. The cave is 20 – 30 meters above the valley bottom and reaching both from Yalvaç and Özgüney Boroughs by stabilized two roads is possible. Properties: The cave is 407 m. long, developed horizontally and is a fossil caveat resource situation. The cave has cold and semi moisture atmosphere. As the cave has a cracky structure and is composed of two layers, there is a significant air circulation inside the cave. No specific animal community is found inside the Ayıini Cave. But rarely

Türkçe

Eğirdir Gölü: Isparta ili ve Göller bölgesinin sınırları içerisinde yer alır ve her ikisinin de en önemli göllerinden biridir. 517 kilometre kare yüzölçümüyle Türkiye'nin 4. büyük gölüdür. Göl iki bölüme ayrılmıştır. Kuzey tarafında, Hoyran Gölü adı verilen küçük bir kısım, güneyde Eğirdir Gölü adı verilen bölümdür. Hoyran boğazına bağlı her iki bölüm. Kovada Gölü ve Milli Park: Eğirdir ilçesinden 30 kilometre güneyde. Gölün doğal görüşü çok güzel. Göl Çevresi çok zengin bitki örtüsü ile çevrilidir. Yaban ördekleri ve diğer oyun hayvanları yaşıyor. Bu özelliklerden dolayı, bakanlar kurulu kararı 1970 yılında göl ve çevresini Ulusal Park'a dek ilan etti. CAVES Isparta Mağaraları Zindan Mağarası Yer: Isparta, Aksu İlçesi Mağara, 2 km. Uzaklıktaki Aksu Deresi Vadisi'nin içinde yer almaktadır. Aksu ilçesinin kuzeydoğusunda. Dere kıyısını takip eden ve yaylalara giden yol, Zindan Mağarası'nın önünden geçmektedir. Bu yoldan otobüsle ve diğer araçlarla mağaraya ulaşmak mümkündür. Özellikleri: Zindan Mağarası'nın bulunduğu Göller Bölgesi, Türkiye'nin en yoğun karstik bölgelerinden biridir. Mağaranın toplam uzunluğu 760 metredir ve yatay ve yarı aktiftir. Mağara Roma döneminden bilinir ve kullanılır.İnönü Mağarası Yer: Isparta, Eğirdir İlçesi Mağara, Sarıidris köyünün 1.5 km güneyinde bulunan İnönü Tepesi'nin kuzey eteklerinde yer almaktadır. Köyden mağaraya ulaşım traktörle mümkündür. Özellikleri: Mağara 227 metre uzunluğunda, yatay ve kurudur. Çöküş mevsimlerinde mağaranın bazı dallarında bazı küçük göller oluşur. Mağara genellikle kuru. Mağaranın içindeki sıcaklık 16ºC'dir. Atmosferdeki nem yüzde 82'dir. İnönü Mağarası, İnönü Tepesi'nde bir takke olarak oturan Jura - Creates yaşlı kireçtaşının içinde çeşitli yönlerden çatlaklar arasında gelişmiştir. Bu kireçtaşı tabakası altında, dolomit ve Trias çağının yerel Marian katmanları. Bu karstik olmayan tabakalardan dolayı mağara daha da gelişememiştir. İnönü Mağarası, yatay yönde ve girişten dar galeriler olarak gelişmiştir. Giriş bölümünde sadece geniş bir salon var. Burada kalın bir zemin tabakası vardır ve bu tabakanın içinde çok sayıda iskelet parçası vardır. Bu nedenle mağaranın bu bölümünün ya gömülmekte ya da mezarlık olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Galerilerin çoğu boş, ancak bazı dallarda çok sayıda damlataş formasyonu var. Mağara, yerel halk tarafından uzun bir süre bilinir ve mağaranın girişine yakın bir alanda çok sayıda iskelet parçası keşfedilmiştir.Bu gerçek üzerinde herhangi bir soruşturma yürütülmemiştir. Kuz Mağarası Yer: Isparta, Sütçüler İlçesi Kuz Mağarası, Kesme İlçesi'nin güneybatısında yer alan Asar Tepesi yakınlarında, Köprüçay kanyonunun dik tarafında yer almaktadır. Kanyonun kanyonun kenarına 15-20 dakikada traktör veya başka bir kara kruvazörü ile ulaşılması mümkündür. Bu yol düzenlendiğinde, bu süre çok daha kısa olacaktır. Ancak 700-750 m. Ortasındaki mağaraya ulaşmak için. derin kanyon yürüyerek mümkün ve yaklaşık yarım saat sürüyor. Bu aşağı yürüyüş zor ve tehlikeli. Özellikleri: Toplam uzunluğu 224 metredir ve girişe göre en derin nokta 17,5 metredir. Mağara sıcak ve yarı kuru bir atmosfere sahiptir. Dar geçitler ve yan dal bağlantılarında önemli bir hava dolaşımı vardır. Mağaranın genişliği 2-16 m arasında değişir ve tavanın yüksekliği 1-20 metre arasında değişir. Mağaranın orta ve son bölümleri çeşitli şekillerde damlataşlarla kaplıdır (dikit, sarkıt, sütun, duvar ve örtü barajları, barajlar havuzları,… vb.) Ana galeri sonuna kadar kalın bir kum ve çakıl yatağı karşılaşılabilir. Mağaranın bu kısımları en derin bölümlerdir. Bu yataklardan ayrılan yan dalın bitiş noktası, girişin + 10 metre üzerindedir.Kuz mağarası, nehir yatağının 250-300 metre üzerindedir ve hidrolojik askıda (vadoz kuşağı) bulunan bir fosil mağaradır. Bu nedenle, yağışlı mevsimlerde damlayan veya sızan su dışında, tamamen kurumuş durumdadır. Bu sular ana galerinin sonunda küçük havuzlar oluşturur. Ayıını Mağarası Yer: Isparta, Yalvaç İlçesi. Ayııı mağarası, Yalvaç'ın 15 km kuzeydoğusunda yer alır ve Nazilli deresinin üstünde Sultan Dağları'nın güney eteklerindedir. Vadi tabanının 20 - 30 metre yukarısında bulunan mağara, Yalvaç ve Özgüney Kasabasından iki karayolu ile stabilize edilerek mümkündür. Özellikleri: Mağara 407 m'dir. uzun, yatay olarak gelişmiştir ve fosil kaynaklarının kaynağıdır. Mağara, soğuk ve yarı nem atmosferine sahiptir. Mağaranın çatlak bir yapısı olduğu ve iki kattan oluştuğu için mağaranın içinde önemli bir hava dolaşımı vardır. Ayıini Mağarası içinde belirli bir hayvan topluluğu bulunmamaktadır. Ama nadiren

İngilizce Öğrenmenin İpuçları?

İçeriği değişken nitelikte olan İngilizce kurslar, yabancı dil öğrenmek için ihtiyacı olan herkesin değerlendirmesi gereken olanaklardan biridir. Yeterli vakti ve imkânı olan herkes için İngilizce kursuna kayıt olmak oldukça keyif veren adımlardan biridir. Ancak bu konuda yeterli imkâna sahip olmayan kişiler için İngilizce öğrenmenin çok farklı kolay yolları bulunmaktadır. Amaç İngilizce dili öğrenmek ise en iyi yöntemlerden biri, çeviri sitelerinde vakit geçirmek olacaktır. Düzenli bir şekilde çeviri sitelerinde çalışıldığında en az İngilizce kursları kadar etkili bir sonuca ulaşmak mümkündür. Çevirisi gerçekleşen dildeki cümlelerin doğru ve akıcı şekilde olması, İngilizce başta olmak üzere, istenen yabancı dilin öğrenilmesini sağlamaktadır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin?

Yabancı dillerin pekişmesi için sık sık alıştırma ve tekrarların yapılması şarttır. Bunun için kendinize metinceviri.com adresi gibi bir çeviri sitesi rehber edinmeniz, cümle çevirilerinin nasıl olması gerektiğini bilmenizle büyük oranda doğru İngilizce dilini keşfetmeye başlayabilirsiniz. İngilizce kurslarına abartılı fiyatlar ödemek yerine, kendi emek ve çabalarınızla İngilizce dilini öğrenebilirsiniz. Her türlü metnin istenilen dile çevirisi için tercihinizi metinceviri.com adresinden yana kullanarak sorunsuz bir çeviri desteği alabilirsiniz. Elinizdeki çevirinin beklentilerinizi karşılamaması durumunda işlerinizin aksaması ve istediğiniz sonuca ulaşamamanız kaçınılmaz olacaktır. Bunun için İngilizce dili öğrenmek ve çeviri hizmetinin en kaliteli olanını tercih etmekle işe başlayabilirsiniz.